POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA &
NIEWOLNICTWU I HANDLOWI
LUDŹMI

Niniejsze oświadczenie jest zgodne z punktem 54(1) Ustawy o współczesnym niewolnictwie (ang. Modern Slavery Act) z 2015 r. Opisano w nim kroki, które podjęliśmy celem zagwarantowania, by nasza działalność, jak również działalność naszych dostawców, były wolne od niewolnictwa i handlu ludźmi.

Wprowadzenie

Spółka Terberg RosRoca Group Limited wraz ze swymi spółkami zależnymi jest zaangażowana w zapobieganie temu, aby w ramach jakiejkolwiek jej działalności wykorzystywano niewolnictwo i handel ludźmi, jak również stara się zagwarantować, by współpracujący z nią dostawcy nie stosowali tego typu praktyk. Upewniamy się, że nasi dostawcy są świadomi obowiązujących u nas procedur i podejmujemy odpowiednie środki, aby mieć pewność, że stosują oni te same wysokie standardy.

Nasza struktura organizacyjna i działalność

Spółka Terberg RosRoca Group Limited wraz ze swymi spółkami zależnymi od ponad 100 lat zajmuje się wytwarzaniem produktów dla branży motoryzacyjnej. Nasze zbiorowe doświadczenie i wiedza pozwalają nam wytwarzać pionierskie produkty i opracowywać innowacyjne rozwiązania w pełni dostosowane do potrzeb naszych klientów. Zajmujemy się produkcją, jak również wykonujemy prace serwisowe i konserwacyjne w wielu lokalizacjach na całym świecie. Zatrudniamy około 2500 osób w Europie i na całym świecie, a nasz roczny obrót wynosi około 820 milionów euro.

Charakterystyka naszego łańcucha dostaw

Jako grupa współpracujemy w ramach naszej działalności z około 500 dostawcami. Nasi kluczowi dostawcy mają swoje siedziby głównie w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej, a niewielki odsetek z nich także w Chinach/na Dalekim Wschodzie.
Od dostawców kupujemy części i materiały, w tym silniki, układy przeniesienia napędu, stalowe elementy prefabrykowane & i obudowy, oświetlenie, elementy elektryczne, & przewody elektryczne, elementy hydrauliczne oraz plastikowe/gumowe.

Badania due diligence

Spółka Terberg RosRoca Group Limited wraz ze swymi spółkami zależnymi przeprowadza badania due diligence przy wyborze nowych dostawców i regularnie weryfikuje obecnych dostawców. Przeprowadzamy kontrole finansowe, korzystając z usług uznanych firm, takich jak Dun & Bradstreet, oraz prosimy każdego potencjalnego nowego dostawcę o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego planu kontroli jakości. Kwestionariusz ten służy ocenie jakości i wdrożonych procedur związanych z ochroną środowiska, a także posiadanych akredytacji. Ponadto odwiedzamy osobiście tych dostawców, co do których spodziewamy się, że będą kluczowi dla naszej działalności i będą dostarczać duże ilości towarów. Naszym celem jest dopilnowanie, aby nasi dostawcy zawarli z nami i podpisali umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. Service Level Agreement, SLA) obejmującą następujące oświadczenie: „Jesteśmy zdecydowani zagwarantować, że nasz łańcuch dostaw oraz wszelkie aspekty naszej działalności pozostaną wolne od praktyk współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Nasze procedury w zakresie zapobiegania niewolnictwu odzwierciedlają nasze zaangażowanie w działanie w sposób uczciwy i z poszanowaniem zasad etyki w ramach wszystkich naszych relacji biznesowych oraz we wdrażanie skutecznych systemów i mechanizmów kontroli zapewniających, że niewolnictwo i handel ludźmi nie będą mieć miejsca na żadnym poziomie naszego łańcucha dostaw”.
Każdemu dostawcy przekazujemy egzemplarz tego oświadczenia. Jeśli okaże się, że usługi dostawców są niezgodne ze standardami, podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu poprawę sytuacji, w tym między innymi przekazanie dostawcom odpowiednich porad oraz wymaganie wdrożenia właściwych planów działania. Zastosujemy sankcje wobec dostawców, którzy nie poprawią jakości zgodnie z planem działań lub którzy w poważnym stopniu naruszą postanowienia naszej SLA. Sankcje te obejmują także zakończenie naszych relacji biznesowych.

Polityka dotycząca rekrutacji i pracowników tymczasowych

Polityka dotycząca rekrutacji obejmuje szczegółowe wytyczne dotyczące przyjmowania pracowników do naszej spółki, które są zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz naszą wewnętrzną Polityką równości. Rekrutując pracowników, korzystamy wyłącznie z usług konkretnych, cieszących się dobrą reputacją agencji pośrednictwa pracy i zawsze weryfikujemy praktyki nowych agencji przed zaakceptowaniem proponowanych przez nich pracowników.

Dział Kadr przez cały czas nadzoruje zgodność naszych działań ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzimy działalność. Spółka zawsze dąży do tego, by wysokość płac przekraczała minimalne stawki zapewniające godny byt w danym regionie oraz oficjalne lokalne stawki dla praktykantów.

Szkolenia pracowników

Zapewniamy specjalne szkolenia w zakresie zapobiegania niewolnictwu i handlowi ludźmi dla naszych pracowników Działu Kadr i kierowników ds. zakupów. Prowadzimy również ciągłe szkolenia w Działach Kadr, Zakupów, Łańcucha Dostaw i Jakości Dostawców w celu wyszkolenia kluczowego personelu w taki sposób, abyśmy mogli mieć pewność, że osoby te są świadome zagrożeń związanych z możliwym przenikaniem do działalności naszej spółki lub naszych dostawców praktyk kwalifikujących się jako współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi oraz w celu zapewnienia skutecznej realizacji procedur zmierzających do ograniczenia tego ryzyka. Oświadczenie to jest również publikowane w wewnętrznych wydawnictwach spółki w celu zwiększenia świadomości problemu oraz zagwarantowania zaangażowania spółki Terberg RosRoca Group Limited oraz jej spółek zależnych w zapobieganie wszelkim przejawom tego rodzaju praktyk. Zachęcamy pracowników do kontaktowania się z Działem Kadr w razie jakichkolwiek podejrzeń związanych ze współczesnym niewolnictwem lub handlem ludźmi i gwarantujemy im w tej kwestii pełną poufność.

Działania planowane w przyszłości

W roku 2017 planujemy podjąć następujące działania w celu kontynuowania i dodatkowego zwiększenia naszych wysiłków mających na celu zagwarantowanie, że współczesne niewolnictwo oraz handel ludźmi nie będą mieć miejsca na żadnym poziomie działalności naszej spółki. Nasze inicjatywy obejmą:

  • Dokładne prześwietlanie łańcucha dostaw celem oceny zagrożeń w zakresie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi związanych z konkretnym produktem lub danym regionem geograficznym.
  • Ocenę zagrożeń w zakresie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi związanych z każdym nowym dostawcą.
  • Uwzględnienie w SLA wymagań dotyczących szkoleń w celu postawienia kluczowym dostawcom wymogu szkolenia swoich pracowników w zakresie zwiększania świadomości problemu.
  • Rozważenie korzystania z bazy danych etycznych dostawców.

Poprzez te inicjatywy chcemy dowiedzieć się, jakie działania obarczone są największym ryzykiem przeniknięcia do nich praktyk współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi oraz w razie potrzeby wdrożyć działania korygujące.

Oświadczenie to zatwierdził zarząd spółki Terberg RosRoca Group Limited i będzie ono co roku weryfikowane i aktualizowane.

Copyright © Terberg RosRoca Group 2017

Polityka prywatności
Opis rejestru

Zapytanie

Zadaj pytanie tutaj

Oryginalne części

Dostawa na całym świecie w ciągu 48 godzin

Pojazdy używane

Przeglądaj dostępne
Pojazdy używane

Zadzwoń do Terberg RosRoca Group

Porozmawiaj z naszymi doradcami handlowymi

Godziny pracy: pon.–czw. 09:00–17:00 > czasu GMT

Godziny pracy: pt. 09:00–13:00 > czasu GMT

+44 (0) 1926 458 500